ЗГ-ын болон орон нутгийн тусгай сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл