Тэргүүлэх чиглэл
“Сум/дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”

“Сум/дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”...

2024-05-10 13:47:48

Дэлгэрэнгүй..
2023 онд Аймгийн Засаг дарга Сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт

2023 онд Аймгийн Засаг дарга Сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт...

2024-04-22 12:41:36

Дэлгэрэнгүй..
2023 онд Аймгийн Засаг дарга Сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээ

2023 онд Аймгийн Засаг дарга Сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээ...

2024-04-22 12:33:50

Дэлгэрэнгүй..
Хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт 2023

...

2024-01-21 14:39:45

Дэлгэрэнгүй..