Алсын хараа, Эрхэм зорилго

                                                                                                                       АЛСЫН ХАРАА
Сумын засаг даргын тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болж, иргэддээ шударга, шуурхай ил тод нээлттэй үйлчилнэ.  

                                                                                                  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлж, мэргэжил, боловсрол, дадлага туршлагатай мэргэшсэн хүний нөөцийг түшиглэн төрийн ажил үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд чадварлаг бүтцээр хөнгөн шуурхай хүртээмжтэй хүргэхэд манай байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

2023-01-27 09:36:42